Nieuwe vakbeweging: herkenbaar en dichtbij mensen

De FNV zal opgaan in een nieuwe vakvereniging – met verschillende vakorganisaties – die dichtbij mensen staat en herkenbaar is. Diversiteit en pluriformiteit, kenmerkend voor huidige arbeidsverhoudingen, worden de uitgangspunten.

De ambitie is om een vormende kracht te zijn in de veranderingen van de samenleving en de beroepsoverstijgende belangen te behartigen van werkende mensen. Een in te stellen commissie van kwartiermakers gaat hiermee aan de slag.

Unaniem

De voorzitters van de federatie hebben zaterdag 3 december unaniem het advies van de verkenners Han Noten en Herman Wijffels overgenomen en zijn overtuigd van het blijvend belang van een sterke en moderne vakbeweging. De werktitel hiervoor wordt: ‘De Nieuwe Vakbeweging’. Jetta Klijnsma is gevraagd om als kwartiermaker aan de slag te gaan. Zij heeft dit nog in overweging.

Lees hier de besluitenlijst van de bijeenkomst van 3 december >>

De leden

De voorzitters zullen hun leden oproepen om actief mee te werken en er komt een oprichtingscongres in het voorjaar van 2012. De huidige vereniging blijft in de overgangsperiode doorwerken om de belangen van werknemers te behartigen en om mee te werken aan de oprichting van de nieuwe vereniging. Alle bonden zullen op termijn hun leden raadplegen over de nadere invulling. Na een transitiefase zal de FNV opgaan in de nieuwe structuur.

Gezamenlijke doelen

De  5 gezamenlijke doelen voor de samenwerkende vakorganisaties zijn als volgt:

  1. Het faciliteren van de oprichting van de nieuwe vakorganisatie.
  2. Het beslechten van domeindiscussies tussen de bonden.
  3. Het investeren in mensen en middelen in (nieuwe) sectoren en beroepsgroepen.
  4. Het formuleren van een agenda voor het centrale niveau, lokaal, nationaal en internationaal.
  5. De bevoegdheid om op centraal niveau afspraken te maken met betrekking tot sectoroverschrijdende belangen.

Vakorganisatie: mensen kiezen zelf

Mensen kiezen zelf met welke vakorganisatie zij zich het meest verbonden voelen. De mogelijkheid wordt gecreëerd om rechtstreeks lid te worden van de nieuwe vakbeweging. Organisatieprincipe is ‘bouwen van onderop’. Vakorganisaties zijn autonoom maar opereren binnen een verbindende structuur van de nieuwe vakvereniging. Het besluit om toe te treden tot een nieuwe vakbeweging zal door iedere bond afzonderlijk in een latere fase worden genomen. De termijn voor de transitie zal worden bepaald door de commissie.

Koepel: open structuur

Op overkoepelend niveau heeft de federatie 2 gelijkwaardige doelen: het behartigen van overstijgende belangen van werkende mensen op landelijk niveau en het faciliteren en ‘servicen’ van de eenheden op de manier waarop zij dat wensen. De aangesloten vakorganisaties mandateren de overkoepelende vereniging.

Het bestuur wordt gevormd door de voorzitters. De nieuwe vakbeweging zal een open structuur kennen: ook vakbonden die op dit moment geen lid zijn van de FNV zullen van harte worden uitgenodigd om toe te treden. Daarnaast kunnen bestaande of nieuwe verenigingen toetreden die georganiseerd zijn langs de lijnen: jongeren, uitkeringsgerechtigden en ouderen.

De verkenners

Han Noten: ‘Dit is een doorbraak. Ik heb het gevoel dat die samenwerking die we zo lang willen en die openheid die zo nodig is, dat die er nu echt gaan komen. Mensen organiseren en verbinden rondom hun werk is ook in 2012 en verder ongelooflijk belangrijk.’

Herman Wijffels: ‘Het getoonde leiderschap biedt perspectief voor een eigentijdse vakbeweging die meer kan betekenen voor Nederland en voor de werkende mensen in ons land.’

Onderwerpen:

FNV intern, bestuur

via fnv.nl