Voor een toekomstbestendige FNV

Oproep oorspronkelijk gepost op http://toekomstbestendigefnv.blogspot.nl/2011/09/voor-een-toekomstbestendige-fnv.html

donderdag 22 september 2011

Voor een toekomstbestendige FNV!

Voor een toekomstbestendige vakbeweging!

Geachte leden van de federatieraad,

Met veel treurnis hebben wij de afgelopen periode gezien dat de vakbeweging verscheurd wordt. Met deze brief willen wij als jongeren (en symphatisanten) laten zien dat wij het van het grootste belang vinden dat de vakbeweging een moderniseringsslag maakt, zodat er in onze toekomst een sterke en moderne vakbeweging zal blijven bestaan.

De vakbeweging kent een lange traditie en het einde van de vakbeweging wordt weliswaar zowat ieder decennium voorspeld. Dat de vakbond desondanks nog steeds in leven is, betekent niet dat de vakbond in ongewijzigde vorm verder moet. Wij vinden dat de huidige beslis- en organisatiestructuur niet meer voldoen aan wat onze leden en de moderne samenleving van ons verwachten. Wij roepen de vakbeweging op om (vooral in deze tijden) eenheid te laten zien. Jong en oud samen. Nu en in de toekomst.

De vakbond lijkt met zijn oudere leden vooral oude gedachten te verwoorden. Deze oude gedachten zijn een rem op vooruitgang, zowel wat betreft interne verandering als op sociaal economisch gebied.

Naar onze mening dient de commissie van goede diensten oog te hebben voor de ontwikkelingen buiten de deur. Hoe organiseren werknemers zich vandaag de dag? Hoe organiseren werknemers vandaag de dag hun werk? Welke rol verwachten ze, werkend in de meest uiteenlopende beroepen en sectoren, daarbij van de FNV? Doet de FNV recht aan het individuele lid en aan het collectief waarin hij of zij zich bevindt?
Houdt de FNV in haar organisatie rekening met demografische ontwikkelingen (en de gevolgen daarvan) van de afgelopen 50 jaar? Is de FNV wel bestuurbaar met 19 partijen die de dienst uitmaken? Is de huidige werkwijze waarop de FNV is georganiseerd wel de meest effectieve en efficiënte? Is de democratie binnen de FNV direct genoeg? Hoe verklein je het gat tussen leden en kaderleden op bedrijven en de top van de vakbeweging? Is de doorstroom van werknemers in de eigen werkorganisatie voldoende? 
In hoeverre maakt de FNV zich hard voor nieuw sociaal economisch beleid dat past bij deze tijd en de toekomstige samenleving? Nemen wij het verwijt van bepaalde partijen serieus dat de FNV enkel opkomt voor ouderen? Wat verwacht Nederland van een moderne, sterke vakbeweging?
Dat zijn een aantal van de vragen waar de commissie van goede diensten zich mee bezig zal moeten houden. Vragen ook, waarmee jongere generaties met een vakbondshart kampen.

Naast de reeds geformuleerde vragen, zouden wij een extra opdracht willen formuleren:
De commissie dient te onderzoeken (door mede een antwoord te geven op bovenstaande vragen) hoe de FNV op termijn jongeren weet te boeien en binden aan haar organisatie.
Wij zouden deze opdracht graag aanvullend geformuleerd zien naast de andere opdrachten die de commissie mee heeft gekregen. Daarnaast zien wij graag een antwoord van de commissie tegemoet op de vragen in deze brief gesteld. Wij achten het daarnaast noodzakelijk, dat deze commissie voor een belangrijk deel zal bestaan uit jongeren, dat wil zeggen 20’ers en 30’ers. Zo kan de commissie een kloppend en gedegen advies geven over hoe de vakbond een moderne en toekomstbestendige organisatie kan blijven.

Wij gaan ervan uit dat u ons verzoek serieus neemt. De vakbeweging van de toekomst is niet de vakbeweging van de mensen die met pensioen gaan binnenkort. Die is van de generatie die nog 30 tot 40 jaar op de arbeidsmarkt zal zijn.

Wij wensen u in ieder geval ontzetten veel sterkte en wijsheid toe de komende tijd.
Hoogachtend,
(proud te be FNV)

Jeroen de Glas
Judith Ploegman
Jamila Aanzi
Reinier Stroo
Aldert Boonen
Jan Kouwenberg
Sander Wesdorp
Vincent Bontrop
e.a.

Deze brief is ondertekend door een aantal jonge FNVers en verstuurd aan de Federatieraad van de FNV. Maar: Vind jij invloed van jongeren belangrijk binnen de FNV, onderteken dan deze oproep (eventueel met toelichting) in de comments/reactie! (de federatieraad heeft deze link ook)