Bekijk deze e-mail in uw browser

Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken

Nr. 61
13 juli 2018

Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken van 13 juli 2018.

Veel abonnees en lezers zullen het niet weten, maar het is vandaag precies twee jaar geleden dat de eerste Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken werd verstuurd. De nieuwsbrief viert vandaag dus haar tweede verjaring!

En net zoals de eerste uitgave, ook in deze jarige eenenzestigste Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken voornamelijk aandacht voor de laatste ontwikkelingen rond medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen,

Vanwege de zomervakantie probeer ik de komende weken iets minder nieuwsbrieven te versturen. Ter compensatie is deze nieuwsbrief daarom extra goed gevuld.

Met vriendelijke groet,

Vincent Bontrop

www.bontrop.com

Link met mij via LinkedIn.

 

InhoudsopgaveMedisch wetenschappelijk onderzoek

CCMO en IGJ ondertekenen samenwerkingsprotocol

Op 9 juli 2018 is in de Staatscourant het samenwerkingsprotocol gepubliceerd dat de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hebben ondertekend

Het samenwerkingsprotocol regelt "de onderlinge uitwisseling van informatie en de samenwerking en afstemming tussen de beide organisaties" (bron: CCMO nieuwsbericht d.d. 9 juni 2018).

"Kort samengevat ziet de CCMO toe op de medisch-ethische toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen, en IGJ ziet toe op de uitvoering van dergelijk onderzoek." (bron: CCMO nieuwsbericht d.d. 9 juni 2018)

Lees verder

Ga naar nieuwsbericht IGJ website

Ga naar Samenwerkingsprotocol tussen de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

 

Nationale Servicedesk ELSI gelanceerd

"Onlangs is de ELSI (Ethical, Legal en Social Implications) Servicedesk gelanceerd. Deze online Servicedesk biedt onderzoekers, zorgverleners, patiëntvertegenwoordigers en beleidsmakers informatie en advies over ethische, maatschappelijk en juridische vraagstukken rond onderzoek naar personalised medicine." (bron: DCRF nieuwsbericht d.d. 11 juli 2018).

Lees verder

 

Adviesgroep Statusbepaling grensvlak medische producten

Op 9 juni 2018 is de 'Overeenkomst tussen IGJ, NVWA, CBG en CCMO inzake de oprichting van een Adviesgroep Statusbepaling grensvlak medische producten' in de Staatscourant gepubliceerd.

Volgens de overeenkomst komen er "...in toenemende mate producten (grensvlakproducten) en stoffen (voor zover niet bekend als werkzame stof in een in Nederland bij het CBG(/aCBG) geregistreerd geneesmiddel) in de handel ... waarvan toepasselijke regelgeving niet altijd op voorhand duidelijk is". Dat "de regelgeving op het terrein van onderzoek met, de toelating tot de markt en het omgaan met medische producten, warenwetproducten en biociden complex is" maakt het vraagstuk niet eenvoudiger (Bron: Staatscourant, Overeenkomst IGJ, NVWA, CBG & CCMO)

Mede omdat het "wenselijk [wordt geacht] ... dat instanties binnen de Rijksoverheid zoveel als mogelijk dezelfde producten op gelijke wijze behandelen en dezelfde gedragslijn hanteren bij de bepaling van het voor producten toe te passen wettelijk regime", is overeengekomen dat er een 'Adviesgroep Statusbepaling grensvlak medische producten' komt, die bestaat "uit terzake deskundige vertegenwoordigers van IGJ i.o., NVWA, CCMO en CBG(/aCBG)" (Bron: Staatscourant, Overeenkomst IGJ, NVWA, CBG & CCMO).

Bron/Ga naar Overeenkomst tussen IGJ, NVWA, CBG en CCMO inzake de oprichting van een Adviesgroep Statusbepaling grensvlak medische producten

 

Kamerbrief over nota medische ethiek

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 6 juli 2018 de Tweede Kamer geïnformeerd "hoe het kabinet de komende jaren zal omgaan met medisch-ethische vragen en wat het kabinet op dit gebied wil bereiken".

Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen

De minister reageert in de kamerbrief op het verzoek van het lid Dijkstra (D66) van 9 november 2016 "om aan een medisch-ethische toetsingscommissie (METC) ook een vertegenwoordiger van de groep patiënten waar het onderzoek zich op richt toe te voegen".  De minister laat blijken dat hij niet van plan is de wet op dit punt te veranderen:

"Het verzoek van mevrouw Dijkstra is nogmaals besproken met de CCMO en zij zien geen aanleiding om hun richtlijn te wijzigen. Vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties passen naar onze mening niet in het doel van de wet en de [in de kamerbrief] ... geschetste opzet van de toetsing, waarbij we veel belang hechten aan de onafhankelijke beoordeling door alle leden." (bron: Kamerbrief over nota medische ethiek, d.d. 6 juli 2018, pag. 16)

Er is ook een praktisch bezwaar: "[d]e bevoegde commissies behandelen per vergadering meerdere onderzoeksvoorstellen, die betrekking hebben op verschillende groepen patiënten. Het lijkt ondoenlijk om bij alle vergaderingen van de 23 bevoegde commissies en die van de CCMO te zorgen voor de juiste afvaardiging vanuit al deze patiëntengroepen." (bron: Kamerbrief over nota medische ethiek, d.d. 6 juli 2018, pag. 16)

Verder herhaalt de minister de toezegging dat het kabinet in het najaar met een standpunt komt op de resultaten van de derde evaluatie van de WMO (zie ook Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken nr 58 van 10 juli 2018).

Wet zeggenschap lichaamsmateriaal

Met betrekking tot de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl) bevat de kamerbrief over de nota medische ethiek weinig nieuws. De minister heeft "nog in beraad hoe [hij] daarmee verder [gaat]" (bron: Kamerbrief over nota medische ethiek, d.d. 6 juli 2018, pag. 17).

Embryowet

De evaluatie van de embryowet zal worden opgestart en tevens zijn er twee wijzigingsvoorstellen in voorbereiding. Met deze voorstellen worden er twee wijzigingen aangebracht:

Ten aanzien van het speciaal voor onderzoek tot stand brengen van embryo’s zal er door de minister een bredere maatschappelijk discussie worden gestart. Andere thema's die in deze maatschappelijk discussie aan de orde komen zijn:

Andere wijzingen die worden genoemd, maar die nog geen vervolg krijgen, zijn de regulering van twee mens-diercombinaties (cybriden en iPS-chimaeren). Voor deze wijziging heeft de minister meer advies nodig.

Alternatieven

"In het regeerakkoord is afgesproken dat dit kabinet zal inzetten op “onderzoek naar de mogelijkheid van het gebruik van (geïnduceerde) pluripotente stamcellen voor onderzoek ter voorkoming van ernstige erfelijke ziekten. Het kabinet stelt hiervoor extra middelen beschikbaar met als doel een leidende rol te spelen in het internationale wetenschappelijke veld op dit gebied”. Deze ambitie is een stevige opgave en vraagt om een onderzoeksprogramma bij ZonMw. Ik heb ZonMw gevraagd een verkenning uit te voeren naar de stand van zaken van dit onderzoeksveld en van daaruit te bezien wat nodig is om de ambities van het kabinet te realiseren. Ik verwacht de resultaten van deze verkenning in september en zal vervolgens besluiten over de omvang, looptijd en focus van het stimuleringsprogramma." (bron: Kamerbrief over nota medische ethiek, d.d. 6 juli 2018, pag. 13)

Big data

"Op de ethische vragen die opkomen bij het toepassen van big data in de zorg zal [de minister] verder ingaan in een aparte brief die daarover aan [de] Kamer gestuurd zal worden." (bron: Kamerbrief over nota medische ethiek, d.d. 6 juli 2018, pag. 8)

Lees verder

Download 'Kamerbrief over nota medische ethiek' d.d 6 juli 2018

Download 'Concept opdrachtbrief evaluatie Embryowet' d.d 6 juli 2018


Zie ook:

 

Uitgelicht: Proefschrift

Jacobs, N. (2018). Ethics by committee: governing human experimentation in the Netherlands, 1945-2000 Maastricht: Maastricht University DOI: 10.26481/dis.20180620jn

Lees verder

 

Uw nieuws in de nieuwsbrief?

Wilt u uw nieuws verspreiden? Of heeft u een interessante bijeenkomst of publieke consultatie gespot? Stuur mij uw nieuwstip door te antwoorden op deze e-mail, via het contactformulier op de website, of door een e-mail te sturen naar info@bontrop.com

Onderzoek met Geneesmiddelen

Engelse DCRF brochure over ECTR

De Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) heeft in juni een Engelse vertaling van haar ECTR brochure uitgebracht.

Download Engelse versie Brochure ECTR

Onderzoek met Lichaamsmateriaal/Onderzoek met Medische Gegevens

Uitgelicht: Delen van data, regulations en big data

RIAT. Insitutions offering data access - Pharmaceutical companies.

Lees verder

Regulation of Biobanks in Europe. Siwss Biobanking Platform.

Lees verder

Stanford Medicine. (2018, June 6). Most clinical trial participants find benefits of sharing personal data outweigh risks. ScienceDaily.

Lees verder

Patient attitudes towards biobanks and preferences for use of archived biospecimens. Jeffrey M. Peppercorn, Nora Horrick, Julia Rabin, Katharine M. Quain, Fay J. Hlubocky, Deborah Collyar, Lecia V. Sequist, Aditya Bardia, Steven J. Isakoff, Eric Campbell, and Debra Mathews. Journal of Clinical Oncology 2018 36:15_suppl, e18612-e18612

Lees verder

Global Alliance for Genomics and Health. Responsible data sharing in an increasingly open era: a message from the GA4GH Chair, July 2018

Lees verder

Shah ND, Steyerberg EW, Kent DM. Big Data and Predictive Analytics. Recalibrating Expectations. JAMA. 2018;320(1):27–28. doi:10.1001/jama.2018.5602

Lees verder

 

Bescherming Persoonsgegevens

COREON vraagt om input voor de nieuwe Code Goed Gedrag

Op 26 juni 2018 heeft COREON laten weten dat zij een nieuwe Code Goed Gedrag wil samenstellen. Mede door de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming is de oude versie uit 2004 aan herziening toe.

In het bericht doet COREON ook een aantal voorstellen voor nieuwe inhoud:

"Momenteel wordt gewerkt aan een plan met als uitgangspunt om in tweede helft van 2018 te inventariseren wat er in de nieuwe code moet komen, wie hierbij betrokken moet worden en hieraan gaat bijdragen." (bron: COREON nieuwsbericht Geef input voor de nieuwe Code Goed Gedrag d.d. 26 juni 2018).

Het is echter niet geheel duidelijk hoe deze nieuwe Code Goed Gedrag zich verhoudt met de tevens in ontwikkeling zijnde Code of Conduct for Health Research (initiatief olv. BBMRI-ERIC).

Belanghebbenden die input willen geven op kunnen contact opnemen met de COREON vertegenwoordiger van het eigen instituut. Op de COREON website is een overzicht van vertegenwoordigers te vinden.

Bron/Lees verder

Download presentatie 'Ontwikkeling van een nieuwe Code Goed Gedrag' d.d. juni 2018

 

Presentaties en beelden van de COREON-session 'Privacy and health research, the EU General Data Protection Regulation (GDPR) in practice' zijn beschikbaar

Op 7 juni 2018 heeft de COREON-sessie plaatsgevonden over met als onderwerp 'Privacy and health research, the EU General Data Protection Regulation (GDPR) in practice'. Inmiddels zijn via de COREON website de slides te downloaden en de opgenomen presentaties terug te kijken.

Lees verder

 

Presentaties en beelden van BBMRI-ERIC Webinar 'The GDPR: Anonymisation/Pseudonymisation' zijn beschikbaar

Op 20 juni 2018 heeft het BBMRI-ERIC Webinar 'The GDPR: Anonymisation / Pseudonymisation' plaatsgevonden. De presentaties zijn te downloaden en terug te kijken via de BBMRI-ERIC website.

Lees verder

 

Uitgelicht: joint controller, privacy shield, grondslagen voor verwerking

The CJEU decides lack of access to personal data does not unmake a joint controller: A look at Wirtschaftsakademie (10 July 2018).pdpEcho [blog].

Lees verder

Baker, J. (5 July 2018). European Parliament: Suspend Privacy Shield unless US fully complies. IAPP.

Lees verder

Winkler, K. (26 June 2018). Alternatives to Consent: New Approaches to Processing Patient Data for Current and Future Clinical Research. Tueoris.

Lees verder

 

Dierexperimenteel Onderzoek

Uitgelicht:Dierproeven

Zainzinger, V. (11 July 2018). New digital chemical screening tool could help eliminate animal testing. Science.

Lees verder

Improving animal research reporting standards: HARRP, the first step of a unified approach by ICLAS to improve animal research reporting standards worldwide. EMBO Rep. 2018 May;19(5). pii: e46069. doi: 10.15252/embr.201846069. Epub 2018 Apr 17.

Lees verder

 

Bijeenkomsten

23 augustus 2018 - PRINTEGER & NRIN: Novel approaches on research integrity in practice

Locatie: Nijmegen

Aanmelden vóór 15 augustus

Lees verder


26 - 28 september 2018 - ENCR Scientific Meeting and General Assembly '‘Data linkage and Cancer Registries’ *gecorrigeerd*

Locatie: Kopenhagen (Denemarken)

Lees verder


2 oktober 2018 - KNAW & NRIN: The new Code of Conduct: What’s next?

"A symposium on the implementation of the new Netherlands Code of Conduct for Research Integrity. It is vital that research is carried out in accordance with the principles of research integrity. In September 2018, a new Code of Conduct for Research Integrity will be published. As of 1 October this new code will officially replace the previous 2004 Code."

Locatie: Amsterdam

Lees verder


2 oktober 2018 - DTL Communities@Work 2018 'Jointly building life science data solutions'

Locatie: Utrecht

Lees verder


12 oktober 2018 - DARQA themadag: Fase I Klinisch Onderzoek

Nog geen programma en locatie bekend

Lees verder


18 oktober 2018 - ACRP.be European Conference

Locatie: Groot-Bijgaarden (België)

Lees verder (via LinkedIn)


29 oktober - 1 november 2018 - IEEE eScience 2018

Locatie: Amsterdam

Lees verder


21 November 2018 - Medicines for Europe: 2nd Value Added Medicines Conference

Locatie Brussel (België)

Lees verder


16 - 17 mei 2019 - 2nd Kiev Clinical Research Forum 2019

Locatie: Kiev (Oekraine)

Lees verder


2 - 5 juni 2019 - 6th World Conference on Research Integrity WCRI 2019 *corrected*

Locatie: Hong Kong (China)

Lees verder

Publieke Consultaties

IMI PARADIGM: Survey to Find Out Stakeholders’ Needs and Expectations for Patient Engagement in the Medicines Research and Development Lifecycle

Lees verder


Rathenau Instituut survey werkprogramma 2019-2020

Lees verder


EMA: Concept paper on the need to develop a reflection paper on development of medicinal products to prevent and treat acute kidney injury

Einddatum consultatie: 31 maart 2019

Lees verder

Meer bijeenkomsten en consultaties

Voor meer bijeenkomsten en lopende publieke consultaties zie ook:

In de eerste dagen van augustus zal er weer een nieuw overzicht van alle bijeenkomsten & consultaties worden verstuurd naar de abonnees die zich hebben aangemeld voor het supplement 'Bijeenkomsten & Consultaties'.

Bent u abonnee van de nieuwsbrief en ontvangt u het maandelijkse supplement met bijeenkomsten en consultaties nog niet? Klik dan hier om uw voorkeuren aan te passen (en vink het maandelijkse supplement aan).

Cursussen en Trainingen

FeatureLearn - University of Groningen: Online course 'Protecting Health Data in the Modern Age: Getting to Grips with the GDPR'

Gratis online cursus (alleen kosten voor wie een certificaat wenst te ontvangen)

Lees verder


12 september 2018 - Clinical Trial Center Maastricht: Verlengen BROK/GCP certificaat

Tijdstip: 14.00 uur

Lees verder


29 september 2018 - Clinical Trial Center Maastricht: BROK Centrum specifieke bijeenkomst

Lees verder


20 november 2018 - Clinical Trial Center Maastricht: BROK Centrum specifieke bijeenkomst

Lees verder

 

Voor een overzicht van cursussen en trainingen op het gebied van 'Goede Onderzoekspraktijken', zie ook:

Eénmaal per kwartaal wordt er een overzicht van cursussen en trainingen op het gebied van 'Goede Onderzoekspraktijken' verstuurd. Omstreeks 15 september 2018 zal er weer een nieuw overzicht met cursussen en trainingen worden verstuurd.

Bent u abonnee en ontvangt u supplement 'Cursussen & Trainingen' nog niet? Klik dan hier om uw voorkeuren aan te passen (en vink het supplement aan).

Uitgelicht

 

Drug Discovery Today, Volume 23, Issue 7, Pages 1319-1452, July 2018

Lees verder

Annual review of MHRA good clinical practice referrals 2017

Lees verder

MHRA Guidance Common issues: Clinical (Updated 12 July 2018)

Lees verder

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2018. Returning Individual Research Results to Participants: Guidance for a New Research Paradigm. Washington, DC: The National Academies Press.

Lees verder

Ives, J., et al., (10 July 2018). Standards of practice in empirical bioethics research: towards a consensus. BMC Medical Ethics 2018 19:68

Lees verder

Piller, C. (6 July 2018). Hidden conflicts?. Science.

Lees verder

Devlin, H. (5 July 2018). UK's top surgeon calls for new procedures to undergo clinical trials. The Guardian.

Lees verder

Hirschtritt ME, Heaton PM, Insel TR. Preparing Physician-Scientists for an Evolving Research Ecosystem. JAMA. 2018;320(1):31–32. doi: 10.1001/jama.2018.4478

Lees verder

Mandeep Rai (5 July 2018). MHRA Pharmacovigilance Symposium 2018. MHRA Inspectorate Blog.

Lees verder

Shen, H. (4 July 2018). The labs growing human embryos for longer than ever before. Nature.

Lees verder

EFSA (4 July 2018). New guidance on nanotechnologies in food and feed.

Lees verder

Neuroskeptic (3 July 2018). What Is Preregistration For?.  Discover Blogs.

Lees verder

Cohen, J.S. (3 July 2018). Documents raise new concerns about lithium study on children. ProPublica Illinois.

Lees verder

Nordling, L. (3 July 2018). Europe’s biggest research fund cracks down on ‘ethics dumping’. Nature.

Lees verder

Ochieng J, Mwaka E, Kwagala B, Sewankambo N. Evolution of Research Ethics in a Low Resource Setting: a case of Uganda. Developing World Bioeth. 2018;00:1–11.

Lees verder

Sugarman, Jeremy et al. Development and implementation of participant safety plans for international research with stigmatised populations. The Lancet HIV.

Lees verder

Oransky, I. (2 July 2018). Reports of misconduct investigations can tell us a lot. Here are more than a dozen of them. Retraction Watch.

Lees verder

Wachter RM, Howell MD. Resolving the Productivity Paradox of Health Information Technology. A Time for Optimism. JAMA. 2018;320(1):25–26. doi: 10.1001/jama.2018.5605

Lees verder

Shuren J, Patel B, Gottlieb S. FDA Regulation of Mobile Medical Apps. JAMA. Published online July 02, 2018. doi: 10.1001/jama.2018.8832

Lees verder

Steinhubl, Steven R et al. The digitised clinical trial. The Lancet , Volume 390 , Issue 10108 , 2135.

Lees verder

Herder M. Reviving the FDA’s Authority to Publicly Explain Why New Drug Applications Are Approved or Rejected. JAMA Intern Med. Published online July 02, 2018. doi:10.1001/jamainternmed.2018.3137

Lees verder

Ladia, Mary Ann J. et al. Community-based recruitment for clinical trials poses the need for social and ethical considerations. Journal of Clinical Epidemiology.

Lees verder

Greenberg, Lauren et al. Pre-specification of statistical analysis approaches in published clinical trial protocols was inadequate. Journal of Clinical Epidemiology , Volume 101 , 53 - 60

Lees verder

Lamberink, Herm J. et al. Statistical power of clinical trials increased while effect size remained stable: an empirical analysis of 136,212 clinical trials between 1975-2014. Journal of Clinical Epidemiology.

Lees verder

Katya Farkas, Hannah Kerr-Peterson & Lincoln Tsang (29 June 2018). Update to the EMA’s Position on Access to Documents. Arnold & Porter, BioSlice [blog].

Lees verder

Introducing a Roadmap for DORA (28 June 2018). DORA.

Lees verder

Van der Graaf, Y. (28 juni 2018). Cohort en trial: beste uit twee werelden. NTVG.

Lees verder

Reuell, P. (28 June 2018). Harvard researchers may have answer to why you’re never satisfied. The Harvard Gazette.

Lees verder

Chen, H. (27 June 2018). Our Voices Matter. Empowering Values [blog].

Lees verder

Pacurariu A, Plueschke K, Olmo CA, Kurz X. Imposed registries within the European postmarketing surveillance system: Extended analysis and lessons learned for regulators. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018;27:823–826.

Lees verder

Plueschke K, McGettigan P, Pacurariu A, et al EU-funded initiatives for real world evidence: descriptive analysis of their characteristics and relevance for regulatory decision-making. BMJ Open 2018;8:e021864. doi: 10.1136/bmjopen-2018-021864

Lees verder

Yulia Sidi, Ofer Harel, The treatment of incomplete data: Reporting, analysis, reproducibility, and replicability, Social Science & Medicine, Volume 209, 2018, Pages 169-173, ISSN 0277-9536.

Lees verder

Vogel, G. (26 June 2018). Macchiarini guilty of misconduct, but whistleblowers share blame, new Karolinska Institute verdict finds. Science.

Lees verder

Financiering van wetenschappelijk onderzoek staat voorop in de relaties tussen innovatieve farmaceutische bedrijven en de Belgische medische gemeenschap. Pharma.be.

Lees verder

Biotech is de nieuwe Belgische chocolade (26 juni 2018). De Tijd.

Lees verder

ZonMw. Digitale publicatie Juni 2018, verslag Bijeenkomst onderzoeksprogramma Personalised Medicine.

Lees verder

Rulemaking in the US. Hilde Eikemo & Berge Solberg BBMRI-ERIC Common Service ELSI. June 2018.

Lees verder

Stark, P.B. (24 May 2018). Before reproducibility must come preproducibility. Nature.

Lees verder

Open Science and its role in universities: a roadmap for cultural change (May 2018). LERU.

Lees verder

Liu, A. (5 April 2018). Pfizer, Acadia fund Fox Foundation’s new tool for Parkinson’s clinical studies. FierceBiotech.

Lees verder

Austvoll-Dahlgren A, Johansen M. “A waste of time without patients”: The views of patient representatives attending a workshop in evidence-based practice. J Evid Based Med. 2018; 1–9.

Lees verder

 

Stuur de nieuwsbrief door naar uw collega's en contacten

Deel de nieuwsbrief gerust met uw collega's en contacten voor wie deze informatie ook interessant is.

Klik hier om de nieuwsbrief door te sturen

Abonneren op de nieuwsbrief

Heeft u de nieuwsbrief via een collega of relatie doorgestuurd gekregen en wilt u voortaan de nieuwsbrief direct in uw eigen e-mail postvak ontvangen?

Klik hier voor een abonnement op de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken

Contactgegevens

Heeft u een vraag of een verzoek? Of wilt u vrijblijvend een afspraak maken? U kunt mij bereiken door te antwoorden op deze e-mail, via het contactformulier op de website, of door een e-mail te sturen naar: info@bontrop.com

 

Copyright © Vincent Bontrop, All rights reserved.

Contactgegevens:
Hopakker - 3514 BZ Utrecht - Netherlands

www.bontrop.com
Twitter LinkedIn

This email was sent to {email}

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list