Bekijk deze e-mail in uw browser

Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken

Nr. 45
31 december 2017

Beste lezer,

Hierbij ontvangt u, op de laatste dag van december, de laatste Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken van 2017.

Er waren deze week weliswaar niet veel ontwikkelingen te melden, ik heb nog een paar "kliekjes" nieuws die ik graag met u wil delen.

Graag maak ik ook van de gelegenheid gebruik u te danken voor uw abonnement op mijn nieuwsbrief en het in mij gestelde vertrouwen. Ik ben u dankbaar voor uw reacties, interesse en betrokkenheid bij de nieuwsbrief, en ik hoop u ook in 2018 te mogen voorzien van het laatste nieuws rond medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

Tot slot wil ik u alvast een gezond en succesvol nieuwjaar wensen!

Met vriendelijke groet,

Vincent Bontrop

www.bontrop.com

Volg mij via Twitter of link met mij via LinkedIn.

 

InhoudsopgaveSupplement 'Bijeenkomsten & Consultaties'

De Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken heeft ook een supplement 'Bijeenkomsten & Consultaties' dat eenmaal per maand verschijnt.

Het supplement tracht een zo volledig mogelijk overzicht te bieden van bijeenkomsten die gepland staan en de nog lopende publieke consultaties.

Het volgende supplement 'Bijeenkomsten & Consultaties' zal op 2 januari 2018 worden verstuurd.

Ontvangt u het maandelijkse supplement met bijeenkomsten en consultaties nog niet? Klik dan hier om uw voorkeuren aan te passen (en vink het maandelijkse supplement aan).

Gaat uw e-mailadres veranderen? Vergeet niet om uw e-mailadres aan te passen

Heeft u per 1 januari 2018 een nieuw e-mailadres?

Vergeet dan niet om uw e-mailadres aan te passen door uw voorkeuren bij te werken.

Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Medisch wetenschappelijk onderzoek

Medisch wetenschappelijk onderzoek en het IGJ Werkplan 2018

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) heeft op 18 december haar Werkplan 2018, getiteld 'Kijken met andere ogen', aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In het werkplan staan de activiteiten beschreven die IGJ voornemens is te ondernemen in 2018. Uiteraard zijn in het Werkplan 2018 ook een aantal onderwerpen en activiteiten opgenomen die betrekking hebben op medisch-wetenschappelijk met geneesmiddelen en klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen.

Brexit, EMA, en de gevolgen voor IGJ

"[De Brexit en de komst van het EMA naar Nederland hebben] ... gevolgen voor de aard en omvang van de werkzaamheden die op IGJ i.o. (en de ketenpartners in de geneesmiddelenketen) afkomen en voor de prioriteiten die de IGJ i.o. zal maken rondom het toezicht op geneesmiddelen en klinisch onderzoek. De verdere gevolgen van deze ontwikkelingen worden in 2018 verder in kaart gebracht in samenwerking met ketenpartners." (bron: pagina 21, IGJ 'Werkplan 2018')

Europese Clinical Trial verordening: nieuwe bevoegdheid opleggen bestuursrechtelijke sanctie

"De voorgestelde wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek (ter implementatie van de Europese Clinical Trial-verordening) geeft de inspectie de bevoegdheid om bestuursrechtelijke sancties op te leggen. Ze gaat deze nieuwe mogelijkheden om de naleving van de bepalingen van de wet en de verordening te kunnen handhaven in haar toezicht inpassen door een handhavingsbeleid te ontwikkelen voor het opleggen van bestuurlijke sancties." (bron: pagina 36, IGJ 'Werkplan 2018')

Good Laboratory Practice, preklinisch onderzoek en klinisch onderzoek

"In 2018 wil de inspectie, samen met CCMO, de controle van de GLP-status van pre-klinische studies die worden beoordeeld in het kader van aanvragen voor klinisch onderzoek verbeteren." (bron: pagina 45, IGJ 'Werkplan 2018')

Medisch hulpmiddelen

"Voor fabrikanten van hoogrisico producten en klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen is de inspectie in 2016 gestart met meerjarige Europese Joint Actions op het gebied van inspecties. Deze Europese Joint Actions zullen ook in 2018 worden voortgezet. Voor klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen werkt de inspectie de operationalisering van haar toezichtvisie verder uit." (bron: pagina 39, IGJ 'Werkplan 2018'

"In 2018 richt de inspectie haar toezicht op zelfstandige laboratoria in en oriënteert ze zich verder op Point of Care-testen en richtlijnen voor gebruikers. Daarnaast geeft ze een eenduidig antwoord op de vraag of zelfstandige laboratoria In-Vitro Diagnostica mogen ontwikkelen." (bron: pagina 39, IGJ 'Werkplan 2018'

Andere ontwikkelingen die mogelijk relevant kunnen zijn voor klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen

"In 2018 is de inspectie een transparante toezichthouder, die toezicht en handhaving waar mogelijk openbaar maakt en FSCA’s (Field Safety Corrective Actions) proactief publiceert. Daarnaast richt de inspectie in samenwerking met Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming het toezicht op de medische toepassing van ioniserende straling in. Verder brengt zij in kaart welke risico’s zich voordoen bij 3D-printing en stelt zij vast hoe toezicht en handhaving eruit gaan zien in 2018." (bron: pagina 39, IGJ 'Werkplan 2018')

Het IGJ Werkplan 2018 'Kijken met andere ogen' telt 74 pagina's en is met behulp van onderstaande link te downloaden.

Download 'Werkplan 2018: Kijken met andere ogen'

Lees verder (IGJ persbericht)

 

Presentaties en video's van de 5th World Conference on Research Integrity zijn beschikbaar

Op 28 tot en met 31 mei 2017 heeft in Amsterdam de 5th World Conference on Research Integrity plaatsgevonden. De (inmiddels vrijgegeven) presentaties en video's zijn te bekijken en te downloaden via de WCRI conference website.

Ga naar de presentaties

Ga naar de video's

Onderzoek met Geneesmiddelen

EMA publiceert ICH guideline E17 on general principles for planning and design of multi-regional clinical trials

Het European Medicines Agency (EMA) heeft op 18 december 2017 de ICH guideline E17 on general principles for planning and design of multi-regional clinical trials gepubliceerd.

"With the increasing globalisation of drug development, it has become important that data from multi-regional clinical trials (MRCTs) can be accepted by regulatory authorities across regions and countries as the primary source of evidence, to support marketing approval of drugs (medicinal products). The purpose of this guideline is to describe general principles for the planning and design of MRCTs with the aim of increasing the acceptability of MRCTs in global regulatory submissions. The guideline addresses strategic programme issues as well as issues that are specific to the planning and design of confirmatory MRCTs, and it should be used together with other ICH guidelines, including E5, E6, E8, E9, E10, and E18." (bron: pagina 3, ICH guideline E17 on general principles for planning and design of multi-regional clinical trials, 14 December 2017)

De ICH E17 guideline zal met ingang 14 juni 2018 van kracht zijn.

Lees verder

 

Vernieuwde EMA webpagina met betrekking tot 'Horizon 2020 research funding'

Het European Medicines Agency (EMA) heeft op 6 december 2017 een webpagina online geplaatst met informatie die betrekking heeft op klinische proeven die vanuit het EU Horizon 2020 programma worden gesubsideerd. Met de pagina richt het EMA zich met name op onderzoekers die in aanmerking komen voor een subsidie uit het 'Health, demographic change and wellbeing' programma.

"..., as applicants may be expected to address regulatory aspects in their research proposals, the Agency advises them to familiarise themselves with relevant regulatory procedures and support available from EMA and at national level." (bron: EMA website 'Horizon 2020 research funding')

"The regulatory procedure for the qualification of novel methodologies for medicine development is particularly relevant for Horizon 2020 proposals. Proposals focusing on the development of novel methodologies should address relevant regulatory requirements and the acceptability of these methodologies for use in medicine development. EMA's qualification of novel methodologies provides a voluntary scientific pathway to establish this acceptability. This includes, for example, the validation of biomarkers, clinical outcome assessments, statistical or imaging methods, new animal models, innovative clinical trial methodologies and 'big data' approaches." (bron: EMA website 'Horizon 2020 research funding')

Bron/Lees verder

 

Uitgelicht: Morisky Medication Adherence Scale

McCook, A. (25 December 2017). Caught Our Notice: Using this research tool? You’d better ask first. Retraction Watch.

Lees verder

Marcus, A. (12 September 2017). Pay up or retract? Survey creator's demands for money rile some health researchers. Science.

Lees verder

Stern, V. (26 January 2017). If you use this research tool without permission, you’ll hear about it. Retraction Watch.

Lees verder

 

Bescherming Persoonsgegevens

DANS publiceert voorbeeld informed consentverklaringen ten behoeve van deponeren onderzoeksgegevens uit oral history of audiovisuele bronnen

Het Data Archiving and Networked Services (DANS) instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), heeft op 21 december 2017 via haar website een aantal voorbeeld informed consentverklaringen gepubliceerd.

Voor het deponeren van onderzoeksgegevens uit 'oral history' of audiovisuele bronnen bij DANS zijn toestemmingsverklaringen van de geïnterviewden en interviewer verplicht. De voorbeeld informed consentverklaringen zijn bedoeld voor onderzoekers die deze gegevens bij DANS deponeren.

"Beeld- en geluidsopnamen, zoals van oral history interviews in het bijzonder, zullen vrijwel zonder uitzondering privacygevoelige gegevens bevatten. Deze gegevens kunnen voorkomen in zowel de audio-files, de beeldbestanden of in de transcripties. Daarnaast is bij data met beeld ook het portretrecht van toepassing; dat heeft betrekking op het herkenbaar afbeelden van personen. Wel vervalt het portretrecht tien jaar na overlijden.

Bestanden die dit soort gegevens bevatten mogen uitsluitend na toestemming van de betrokkene (de geïnterviewde) ter beschikking worden gesteld. Als er geen toestemming is, mogen ze alleen worden geraadpleegd als er geen inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer. In de praktijk zal dat neerkomen op het volledig anonimiseren van de interviews, zoals het vervangen van namen en andere identificerende gegevens door ‘piepjes’.

Het is daarom essentieel dat de betrokkene vooraf expliciet toestemming geeft voor het openbaar maken van het interview door het opstellen van een verklaring, inclusief openbaarmaking van het portret van de geïnterviewde. Dit past ook in het kader van informed consent van de te onderzoeken persoon, de geïnterviewde. Deze verklaring dient tegelijk met de data gedeponeerd te worden. Ontbreekt deze verklaring, dan is het voor DANS niet mogelijk om het interview aan wie dan ook openbaar te maken." (bron: pagina 8, DANS,'Rapport met betrekking tot authenticiteit en juridische aspecten van de kerncollectie Getuigen Verhalen' z.d.)

Naast voorbeeld informed consentverklaringen voor 'open access' en 'restricted access', is er door DANS ook een transcriptietemplate opgesteld. De documenten zijn te downloaden via de website van DANS.

Lees verder


Gerelateerd

 

VSNU werkt aan gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek

Vanwege de naderende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 28 mei 2018 van toepassing zal zijn, werkt de Vereniging van universiteiten (VSNU) aan een nieuwe gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek.

De consultatiebijeenkomsten hebben reeds plaatsgevonden.

Er is niet aangegeven wanneer er een definitieve versie van de herziene gedragscode te verwachten valt.

Download Consultatieversie herziene gedragscode (2017)

Lees verder

Bijeenkomsten

20 - 26 januari 2018 - VWS & ECP*: E-healthweek

*ECP = Platform voor de InformatieSamenleving

Locatie: heel Nederland

Lees verder


22 - 25 januari 2018 - EUDAT* Conference - Putting the EOSC** vision into practice

*EUDAT = European Data infrastructure
** EOSC = European Open Science Cloud

Locatie: Porto (Portugal)

Lees verder


26 januari 2018 - Hogeschool Domstad: Congres Samen beslissen met kwetsbare mensen een uitdaging

Locatie: Utrecht

Lees verder


29 januari 2018 - NPV*: Symposium ‘De goede health check: ethiek, beleid en praktijk’

*NPV = Nederlandse Patiënten Vereniging

Locatie: Den Haag

Lees verder


31 januari 2018 - European members ICSU*: Workshop "Open Data in Science: Challenges and Opportunities for Europe"

*ICSU = International Council for Science

Locatie: Brussel (België)

Lees verder


1 februari 2018 - ALLEA Workshop: Ethical aspects of Open Access: A Windy Road

Locatie: Brussel (België)

Lees verder


20 februari 2018: Uppsala University, BBMRI-ERIC, EURORDIS, & RD-Connect: Ethical review for biobank based research projects: Towards a risk based ethical review

Locatie: Parijs (Frankrijk)

Lees verder


19 april 2018 - ZonMW: Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2018

Locatie: Amsterdam

Nog geen programma en/of website beschikbaar


20 april 2018 - 2nd NRIN* Research Conference

* NRIN = Netherlands Research Integrity Network

Locatie: Utrecht

Nog geen programma beschikbaar

Lees verder


20 april 2018 - DARQA gecombineerde GCP/GMP-themadag

Locatie: Utrecht

Nog geen programma beschikbaar

Lees verder


2 - 5 juni 2018 - 6th World Conference on Research Integrity WCRI 2019

Locatie: Hong Kong (China)

Nog geen programma en/of website beschikbaar


25 - 27 juni 2018: Personalized and Precision Medicine International Conference (PEMED 2018)

Locatie: Parijs (Frankrijk)

Lees verder


9 - 14 juli 2018 - EuroScience Open Forum: ESOF 2018 Sharing science: Towards new horizons

Locatie: Toulouse (Frankrijk)

Lees verder

Publieke Consultaties

BBMRI-ERIC, COST Action CHIP ME, RD-Connect & IMI DO-IT: Survey: Data in Question. ELSI Challenges in biobank-based research

Survey sluit 15 februari 2018

Lees verder

Meer bijeenkomsten en consultaties

Voor meer bijeenkomsten en lopende publieke consultaties zie:

Op 2 januari 2018 zal er weer een nieuw supplement met een volledig overzicht van bijeenkomsten & consultaties worden verstuurd.

Ontvangt u het maandelijkse supplement met bijeenkomsten en consultaties nog niet? Klik dan hier om uw voorkeuren aan te passen (en vink het maandelijkse supplement aan).

Uitgelicht

 

Gates, Allison et al. (28 December 2017). Technology-assisted risk of bias assessment in systematic reviews: A prospective cross-sectional evaluation of the RobotReviewer machine learning tool. Journal of Clinical Epidemiology.

Lees verder

Huijbregts, V. (2017). Sekse- en genderverschillen in gezondheidsonderzoek. ZonMw, Mediator 26, november 2017.

Lees verder

NIH Office of Extramural Research. Clinical Trial Requirements for Grants and Contracts.

Lees verder

Catherine Y. Spong, Diana W. Bianchi. Improving Public Health Requires Inclusion of Underrepresented Populations in Research. JAMA. Published online December 28, 2017. doi:10.1001/jama.2017.19138

Lees verder

FDA In Brief (28 December 2017). FDA provides guidance on improving the agency’s interactions with product developers to make the drug development process more informed and efficient.

Lees verder

Speich, Benjamin et al. (26 December 2017). Systematic review on costs and resource use of randomised clinical trials shows a lack of transparent and comprehensive data. Journal of Clinical Epidemiology.

Lees verder

Polanin, Joshua R. (26 December 2017). Efforts to Retrieve Individual Participant Datasets for Use in a Meta-Analysis Result in Moderate Data Sharing but Many Datasets Remain Missing. Journal of Clinical Epidemiology.

Lees verder

Donovan, Jenny L. Bollina, Prasad et al. (26 December 2017). A prospective cohort and extended comprehensive-cohort design provided insights about the generalizability of a pragmatic trial: the ProtecT prostate cancer trial. Journal of Clinical Epidemiology.

Lees verder

Katy J. L. Bell, Amanda McCullough, Chris Del Mar and Paul Glasziou (22 December 2017). What’s the uptake? Pragmatic RCTs may be used to estimate uptake, and thereby population impact of interventions, but better reporting of trial recruitment processes is needed. BMC Medical Research Methodology. BMC series – open, inclusive and trusted 2017 17:174.

Lees verder

IQ consortium – CPLG Pediatric Working Group, Barrett, J., Bishai, R., Bucci-Rechtweg, C., Cheung, S., Corriol-Rohou, S., Haertter, S., James, A., Kovacs, S., Liu, J., Potempa, D., Strougo, A. and Vanevski, K. (), Challenges and opportunities in the development of medical therapies for pediatric populations and the role of extrapolation. Clin. Pharmacol. Ther.. Accepted Author Manuscript. doi:10.1002/cpt.1000

Lees verder

Maassen, H. (22 december 2017). Science: Gentherapie en kankermedicijn doorbraken van 2017. Medisch Contact.

Lees verder

Teperek, M. (22 December 2017). Guest post: Should researchers committed to and promoting reproducible research be additionally rewarded?. Political Science Replicate [blog].

Lees verder

Fruscalzo, R. (22 December 2017). Overhauling Italian clinical trial regulation – reduction in the number of Ethics Committees, and new rules for CTAs and non-profit studies. Hogan Lovells [blog].

Lees verder

Fruscalzo, R. (15 December 2017). Italy approves new provisions on informed consent and advance decision of medical treatments – Why it matters for clinical trials in emergency situations. Hogan Lovells, Focus on Regulation [blog].

Lees verder

John Wagner, Andrew M. Dahlem, Lynn D. Hudson, Sharon F. Terry, Russ B. Altman et al. (22 December 2017). A dynamic map for learning, communicating, navigating and improving therapeutic development. Nature Reviews Drug Discovery.

Lees verder

Wagner, J. A., Dahlem, A. M., Hudson, L. D., Terry, S. F., Altman, R. B., Gilliland, C. T., DeFeo, C. and Austin, C. P. (22 December 2017), Application of a Dynamic Map for Learning, Communicating, Navigating, and Improving Therapeutic Development. Clinical And Translational Science. doi:10.1111/cts.12531

Lees verder

ZonwMw (21 december 2017). Digitaal magazine 5 jaar Goed Gebruik Geneesmiddelen.

Lees verder

Brief regering 'Acties verbetering informatiepositie privacy/medisch beroepsgeheim' d.d. 21 december 2017

Lees verder

ZonMw nieuws (21 december 2017). Waarom continuering van HTA-methodologie onderzoek noodzakelijk is.

Lees verder

Bouter, Lex M. (21 December 2017). Fostering responsible research practices is a shared responsibility of multiple stakeholders. Journal of Clinical Epidemiology.

Lees verder

De Leon, J. (20 December 2017). FDA guidance closes pediatric Orphan loophole. Biocentury.

Lees verder

NHS Health Research Authority (20 December 2017). Data protection changes in 2018: what does that mean for research?

Lees verder

CTTI Selected to Support FDA Efforts to Increase Patient Engagement Through New Collaborative (20 December 2017). Clinical Trials Transformation Initiative.

Lees verder

België beschikt voortaan over instrumenten die enig zijn in Europa om voorloper te blijven in biofarmaceutische innovatie (19 december 2017). pharma.be.

Lees verder

Sinnaeve, S. (20 december 2017). 'We zijn een farmaland en dat moet zo blijven'. De Tijd.

Lees verder

Dunn, Adam G. et al. (19 December 2017). Unreported links between trial registrations and published articles were identified using document similarity measures in a cross-sectional analysis of ClinicalTrials.gov. Journal of Clinical Epidemiology.

Lees verder

Reeves, David et al. (19 December 2017). The Cohort Multiple Randomised Controlled Trial (cmRCTs) design was found to be highly susceptible to low statistical power and internal validity biases. Journal of Clinical Epidemiology.

Lees verder

U.S. Government Accountability Office (19 December 2017). Drug Industry: Profits, Research and Development Spending, and Merger and Acquisition Deals.

Lees verder

Lowenberg, D. (18 December 2017). Where’s the adoption? Shifting the Focus of Data Publishing in 2018. UC Curation Center [blog].

Lees verder

Joelving, F. (18 December 2017). What the Gardasil Testing May Have Missed. Slate.

Lees verder

Gohd, C. (17 December 2017). The First CRISPR Clinical Trial Could Begin in 2018. Futurism.

Lees verder

Lucey, Morgan et al. (16 December 2017). Public availability of trial protocols. The Lancet , Volume 390 , Issue 10113 , e54 - e55.

Lees verder

Olesen, A.P., Amin, L. & Mahadi, Z. (16 December 2017). In Their Own Words: Research Misconduct from the Perspective of Researchers in Malaysian Universities. Sci Eng Ethics (2017).

Lees verder

FAGG lanceert campagne die aanmoedigt om deel te nemen aan klinische proeven (15 December 2017). De Specialist.

Lees verder

Campagne pagina Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Lees verder

Ohmann C, Banzi R, Canham S, et al. (14 December 2017). Sharing and reuse of individual participant data from clinical trials: principles and recommendations BMJ Open 2017;7:e018647. doi: 10.1136/bmjopen-2017-018647

Lees verder

Barnes, M. & Peloquin, D. (14 December 2017). Video: Life Sciences Quarterly: The Use of Social Media and Mobile Applications in Clinical Trials & Recent Developments in Research Fraud. Ropes & Gray [website].

Lees verder

Jessica J. Dreicer, Sham Mailankody, Farhad Fahkrejahani & Vinay Prasad (14 December 2017). Clinically meaningful benefit: real world use compared against the American and European guidelines. Blood Cancer Journal 7, 645 (2017) doi:10.1038/s41408-017-0009-8

Lees verder

Levit, L.A., et al. (13 December 2017). Streamlining Adverse Events Reporting in Oncology: An American Society of Clinical Oncology Research Statement. DOI: 10.1200/JCO.2017.75.8193 Journal of Clinical Oncology.

Lees verder

Cohen Deborah (13 December 2017). Rules on reporting trials must be better enforced, say health integrity groups BMJ 2017; 359 :j5786

Lees verder

Myers, D. & Collins, J. (12 December 2017). ICH in Focus: Six Months Post-E6(R2)—Reflecting on Practical Experience and Expectations vs. Reality. Clinical Researcher—December 2017 (Volume 31, Issue 6). DOI: 10.14524/CR-17-4046

Lees verder

Rohner E, Grabik M, Tonia T, Jüni P, Pétavy F, et al. (11 December 2017) Does access to clinical study reports from the European Medicines Agency reduce reporting biases? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials on the effect of erythropoiesis-stimulating agents in cancer patients. PLOS ONE 12(12): e0189309.

Lees verder

Murphy, K.R. & Aguinis, H. (11 December 2017). HARKing: How Badly Can Cherry-Picking and Question Trolling Produce Bias in Published Results?. J Bus Psychol (2017).

Lees verder

De Hoon, S. E. M., Hek, K., van Dijk, L., & Verheij, R. A. (6 December 2017). Adverse events recording in electronic health record systems in primary care. BMC Medical Informatics and Decision Making, 17, 163.

Lees verder

Phil Fontanarosa, Howard Bauchner, Annette Flanagin. Authorship and Team Science. JAMA. 2017;318(24):2433–2437. doi:10.1001/jama.2017.19341

Lees verder

Sariyar Murat, Suhr Stephanie, and Schlünder Irene (2017). How Sensitive Is Genetic Data?. Biopreservation and Biobanking. December 2017, 15(6): 494-501.

Lees verder

Taylor, M. (29 November 2017). University Was Tipped Off To Possible Unauthorized Trials Of Herpes Vaccine. Kaiser Health News.

Lees verder

Vecchione, A. (14 November 2017). The Nocebo Effect: What You Hear Can Hurt You. DrugTopics.

Lees verder

Brodeur, A., & Blanco-Perez, C. (2017, November 28). Publication Bias and Editorial Statement on Negative Findings. BITSS Preprints.

Lees verder

NIH National Center for Advancing Translational Sciences (NCATS) - Drug Discovery, Development and Deployment Maps (4DM)

Wagner JA, Dahlem AM, Hudson LD, Terry SF, Altman RB, Gilliland CT, DeFeo C, and Austin CP. Drug Discovery, Development and Deployment Map (4DM): Small Molecules. Available at https://ncats.nih.gov/translation/maps. Last updated November 2017.

Download this map here

Bronkhorst, X. (30 oktober 2017). Hoogleraren met de billen bloot: ‘Het was horror’. DUB Nieuws.

Lees verder

Hsin-Pei Shih, Xiaodan Zhang, Alex M. Aronov (27 October 2017). Drug discovery effectiveness from the standpoint of therapeutic mechanisms and indications. Nature Reviews Drug Discovery.

Lees verder

Mills, P. (3 October 2017). Genome editing, human rights and the ‘posthuman’. Nuffield Council on Bioethics [blog].

Lees verder

Robin A Huff, Jeff D Maca, Mala Puri, Earl W Seltzer (16 Augustus 2017). Enhancing pediatric clinical trial feasibility through the use of Bayesian statistics. Pediatric Research.

Lees verder

Sheean, M.E., et al., (2017). Nonclinical data supporting orphan medicinal product designations: lessons from rare neurological conditions, In Drug Discovery Today, 2017, , ISSN 1359-6446.

Lees verder

Shomesh E. Chaudhuri, Martin P. Ho, Telba Irony, Murray Sheldon, Andrew W. Lo, Patient-centered clinical trials, In Drug Discovery Today, 2017, , ISSN 1359-6446.

Lees verder

Good Pharma Scorecard. Bioethics International [website].

Lees verder

Polidori, C.P., et al., (21 July 2017). Improving Investigative Site Contact Options on Clinical Trial Registries:: Making It Easier for Patients to Find Clinical Trials. Therapeutic Innovation & Regulatory Science. Vol 51, Issue 5, pp. 534 - 541.

Lees verder

 

Overzicht eerder verschenen nieuwsbrieven

Op de website vindt u een overzicht van de eerdere uitgaven van de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken.

Klik hier om naar het Archief te gaan

Stuur de nieuwsbrief door naar uw collega's en contacten

Deel de nieuwsbrief gerust met uw collega's en contacten voor wie deze informatie ook interessant is.

Klik hier om de nieuwsbrief door te sturen

Nog geen abonnee? Abonneren op de nieuwsbrief

Heeft u de nieuwsbrief via een collega of relatie doorgestuurd gekregen en wilt u voortaan de nieuwsbrief direct in uw eigen e-mail postvak ontvangen?

Abonneer u vandaag nog op de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken (vrij van kosten, gratis!) en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen rond medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, nieuwe wet- en regelgeving en gereviseerde richtlijnen.

Klik hier om u aan te melden voor de Nieuwsbrief voor Goede Onderzoekspraktijken

Contactgegevens

Heeft u een vraag, een suggestie of een verzoek? Of wilt u graag vrijblijvend een afspraak maken? U kunt mij bereiken door te antwoorden op deze e-mail, via het contactformulier op de website, of door een e-mail te sturen naar:

info@bontrop.com

Indien uw voorkeur uit gaat naar telefonisch contact dan kunt u mij bereiken via een berichtendienst. Spreek uw bericht en contactgegevens in op mijn berichtendienst en ik zal daarna zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Mijn berichtendienst is te bereiken op telefoonnummer:

084 83 151 77

Voor faxberichten kunt u gebruik maken van nummer: 084 83 390 15

 

Copyright © Vincent Bontrop, All rights reserved.

Contactgegevens:
Hopakker - 3514 BZ Utrecht - Netherlands

www.bontrop.com
Twitter LinkedIn

This email was sent to {email}

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list