Een overzicht: Onderzoeken over gedrag en het coronavirus – Fieldlab Evenementen, Fieldlab Cafés, Proefreizen en Pilots testen voor toegang

Een overzicht: Onderzoeken over gedrag en het coronavirus – Fieldlab Evenementen, Fieldlab Cafés, Proefreizen en Pilots testen voor toegang

Laatst bijgewerkt op: 29 mei 2021, 17:13 uur

In samenwerking met verschillende sectoren, instellingen en organisaties, wordt er door de Rijksoverheid onderzoek gedaan naar het gedrag van mensen en hoe dit zich ontwikkelt onder de coronamaatregelen.

Hieronder een overzicht van de verschillende onderzoeken naar het gedrag en het coronavirus, de achtergronden hierbij en de berichten die in de media zijn verschenen over de wetenschappelijk onderzoeken die door de overheid in samenwerking met de verschillende sectoren worden uitgevoerd.


Index


Onderzoeken over gedrag en het coronavirus

Informatie vanuit de rijksoverheid over de onderzoeken naar gedrag en het coronavirus.

Index

 • Rijksoverheid
 • Overzicht van de verschillende onderzoeken over gedrag en het coronavirus

Rijksoverheid

Overzicht van de verschillende onderzoeken over gedrag en het coronavirus

Figuur 1: Overzicht van de verschillende onderzoeken die worden uitgevoerd, de verantwoordelijke ministeries en de samenwerkingspartners en uitvoerders.

Please use the “Contact” form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Wetgeving, richtlijnen en gedragscodes

Een overzicht van (mogelijk) relevante wetgeving, richtlijnen en gedragscodes.

Index

 • Tijdelijke regeling maatregelen covid-19
 • Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
  • Reikwijdte WMO
 • Gedragscodes en normen
  • COREON
  • KNAW
  • TNO
  • Nationale en internationale normen van wetenschappelijke integriteit
  • Netherlands Code of Conduct for Research Integrity (KNAW, NFU, NWO, TO2 federation & VSNU)
  • Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

Tijdelijke regeling maatregelen covid-19

Om het onderzoeksprogramma Fieldlab te kunnen organiseren, is het noodzakelijk een aantal van de maatregelen, zoals opgenomen in het Tijdelijk besluit veilige afstand covid-19 en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 niet te laten gelden voor de praktijktesten. Artikel 6.14, eerste lid, regelt dat het verbod op evenementen niet geldt voor evenementen georganiseerd in het kader van het onderzoeksprogramma Fieldlab. Op grond van het tweede lid gelden de maatregelen, zoals opgesomd in paragraaf 2, niet.

bron: Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het mogelijk maken van praktijktesten voor het veilig en verantwoord organiseren van evenementen (29 januari 2021). Staatscourant 2021, 4545.

Tevens voorziet de ministeriële regeling de ‘Tijdelijke regeling maatregelen covid-19’ van een definitie van Fieldlab:

In artikel 6.13 [van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19] is een definitie opgenomen van Fieldlab. Uit de begripsbepaling volgt dat het moet gaan om een publiek-privaat onderzoeksprogramma. Dit onderzoeksprogramma moet tot doel hebben via praktijktesten kennis te vergaren over het virus, de epidemie en de bestrijding daarvan, met het oog op de mogelijkheden voor een veilige en verantwoorde organisatie van evenementen. De maatregelen die een veilige en verantwoorde organisatie van evenementen borgen, kunnen op termijn als voorwaarden worden gesteld aan de organisatie van evenementen (via het maatregelenpakket, het toetsingskader voor het verlenen van evenementenvergunningen en door opname in de veiligheidsprotocollen van de sector).

bron: Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het mogelijk maken van praktijktesten voor het veilig en verantwoord organiseren van evenementen (29 januari 2021). Staatscourant 2021, 4545.

Naderhand is artikel 6.13 van de ‘Tijdelijke regeling maatregelen covid-19’  uitgebreid met de definties van ‘pilot testbewijzen’ en ‘praktijktesten drinkgelegenheden’.

Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO)

Reikwijdte WMO
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)
Nationaal Ethiek Overleg Sociale en Gedragswetenschappen (Nethics)

Er zijn ontwikkelingen gaande richting een breder kader voor toetsing van onderzoek met mensen dat in of buiten het grijze gebied van de WMO valt (dus breder dan alleen gedragsonderzoek). Zolang een dergelijk breed kader niet is ontwikkeld, is er voor andere partijen die gedragsonderzoek doen geen verplichting, en ook slechts zeer beperkte mogelijkheid om hun onderzoek ethisch te laten toetsen. Nethics zal waar mogelijk bijdragen aan het debat over toetsing van gedragswetenschappelijk onderzoek, o.a. door te participeren in het programma regeldruk dat het ministerie van VWS heeft geïnitieerd om de reikwijdte en afbakening van de WMO te herdefiniëren.

bron: Statement Nethics naar aanleiding van Fieldlab evenementen. Nationaal Ethiek Overleg Sociale en Gedragswetenschappen.

Eerder verschenen documenten in het kader van niet-WMO onderzoek

Gedragscodes en normen

COREON (Commissie Regelgeving  Onderzoek)
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Nationale en internationale normen van wetenschappelijke integriteit
Netherlands Code of Conduct for Research Integrity (KNAW, NFU, NWO, TO2 federation & VSNU)
Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

Please use the “Contact” form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Fieldlab Evenementen

Informatie en achtergronden bij Fieldlab Evenementen:

Index

 • Initiatief
 • Samenwerkingen
 • Advisering
 • Website en informatie over het onderzoek
 • Overzicht samenwerkingen en onderzoeksactiviteiten
 • Fieldlab Evenementen: WMO plichtig of niet?
 • Kritiek
 • Andere landen

Initiatief

EventPlatform, Alliantie van Evenementenbouwers en overheid.

Samenwerkingen

Radboudumc,TNO, TU Delft, Sportinnovator, Breda University of Applied Sciences (BUAS), TU Eindhoven, Logistics Community Brabant (LCB), Universiteit Twente, Bureau Franken, bbabinnenmilieu, Dynamic Crowd Measurement (DCM).

Advisering

Gedragsunit van RIVM, Universiteit van Amsterdam, Bureau Brandeis

Website en informatie over het onderzoek

 • Fieldlab Evenementen
  • Organisatie
  • Bouwstenen
  • Type evenementen
  • Fase 1
   • Protocollen Fase 1
    • Memo  Pilots voor ‘Low-Contact Events’
    • Pilot Evenement Type I – Congres Beatrix Theater
    • Pilot Evenement Type I – Theatervoorstelling Beatrix Theater
    • Pilot Evenement Type II – Concert
    • Pilot Evenement Type II – Dance Event
    • Pilot Evenement Type III – Almere
    • Pilot Evenement Type III – NEC Nijmegen
    • Pilot Evenement Type IV – Dance Festival
    • Pilot Evenement Type IV – Muziek Festival
    • Bijlagen
     • Bijlage I – Sneltesten
     • Bijlage II en Bijlage V – Pilot Type II
     • Bijlage III – Communicatieflow Close app
     • Bijlage IV – Onderzoeksaanpak BUAS:LCB type II
     • Bijlage V – Plattegronden en overzicht (voorbeeld Almere)
     • Bijlage VI – METC onderzoeksvoorstel
     • Bijlage VII – Ministeriele Regeling
     • Bijlage IX – Voorwaarden voor bezoekers van Pilot Evenementen
     • Bijlage X – Generiek Kader RIVM
     • Bijlage XI – Scenarios tbv GGD
     • Bijlage XII.2 – Dataverwerking
     • Bijlage XII – Privacyverklaring
     • Notitie Fieldlab – Aanvullende informatie ten behoeve van Medisch Ethische Commissie
   • Resultaten Fase 1
  • Fase 2: Opschalingstesten
   • Persbericht nieuwe reeks opschalingstesten 13042021
   • Fieldlab fase 2 – onderzoeksvragen en veiligheids maatregelen

Overzicht samenwerkingen en onderzoeksactiviteiten

Onderzoek Betrokken partijen Inbreng
Enquête Radboudumc Enquête onder bezoekers zakelijke evenementen, bezoekers publieksevenementen en bezoekers sportevenementen
Fieldlab pilots Radboudumc Ontwikkelen onderzoeksaanpak, wetenschappelijke resultaten valideren en publiceren.
BUAS/LCB Ondersteuning onderzoek: uitvoeren praktijkgerichte onderzoeken en gegevens verzamelen.
TNO Gedragsvraagstukken opgesteld voor pilots
DCM/Universiteit Sydney Verzorgt video analyse voor pilots
Bureau Franken Onderzoek naar bezoekersdynamiek middels tags
bbabinnenmilieu Testen richtlijn voor ventilatie in grote publiekslocaties
Universiteit Twente* Rondom de pilots, onderzoek naar de uitstoot in realistische setting en de verspreiding van druppels bij zingen, juichen en andere activiteiten.
Laboratoriumonderzoek TNO Laboratoriumonderzoek naar de uitstoot van druppels en de beheersmogelijkheden in verschillende settings
Onderzoek naar luchtkwaliteit en luchtreiniging op tribunes tijdens een evenement, op basis van (simulatie van) aerosolen. TU Eindhoven Delen van de onderzoeksgegevens

Ontwikkeling risico analysemodel TU Delft Datagedreven onderzoek naar de invloed van contactmomenten, gedrag en omgevingsfactoren op de risico’s van COVID-19.

* Het onderzoek van Universiteit Twente wordt volgens EventBranche.nl uitgevoerd “…, na goedkeuring door de METC, … in de Ziggo Dome, rondom de pilots“.
Bron: Overzicht samengesteld op basis van bericht Fieldlab Evenementen: meer dan 10 wetenschappelijke partners betrokken bij pilot events (14 februari 2021). EventBranche.nl.

Nieuwsberichten

Kritiek

Open brief: Hoe wetenschappelijk zijn de testevenementen?
In de media en Twitter

Response

Fieldlab Evenementen: WMO plichtig of niet?

Andere landen

Please use the “Contact” form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Fieldlab Cafés

Informatie en achtergronden bij Fieldlab Cafés:

Index

 • Organisatie
 • Locaties
 • Website en informatie over het onderzoek
 • Waar is het onderzoeksprotocol?
 • In de media

Organisatie

Gemeente Utrecht, GGD regio Utrecht, Koninklijke Horeca Nederland, Horeca Alliantie, TNO

Locaties

Hofman, de Beurs, Ubica, Vinvin en ’t Oude Pierement.

Website en informatie over het onderzoek

Waar is het onderzoeksprotocol?

In de media

Please use the “Contact” form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Proefreizen naar het buitenland

Informatie en achtergronden bij de proefreizen naar het buitenland:

Index

 • Initiatief
 • Samenwerkingen
 • Evaluatie
 • Waar is het onderzoeksprotocol?

Initiatief

Reis- en vervoersbranche en de overheid.

Samenwerkingen

ANVR, Corendon, TUI

Evaluatie

Onbekend onafhankelijk bureau.

Waar is het onderzoeksprotocol?

 

Please use the “Contact” form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Pilots testen voor toegang

Index

 • Initiatief
 • Overheid
 • Uitvoering
 • Website en informatie over de pilot
 • Kritiek

Initiatief

Overheid

Uitvoering

Stichting Open Nederland, Lead Healthcare

Website en informatie over de pilot

Kritiek

Please use the “Contact” form to report broken links, outdated information and missing webpages.


Vergissingen en fouten zijn menselijk.

Heeft u een fout ontdekt of heb ik iets anders gemist? Geef het gerust aan mij door via het contactformulier.